ČASOPIS HISTORICKÉHO SPOLKU SCHWARZENBERG
ÚVOD  |  ARCHIV  |  AUTOŘI  |  ČLÁNKY  |  KONTAKT  |  O NÁS  |  ODKAZY
...
.
[ zpět ]

Schwarzenberský stavitel Giacomo Antonio de Maggi a České Budějovice

Jméno stavitelské rodiny de Maggi prozrazuje italský původ, ale v 16.–18. století zdomácnělo v jižních Čechách. Příslušníci několika generací tady působili ve službách Rožmberků, Eggenbergů a Schwarzenbergů, nebránili se však ani zakázkám pro jiné stavebníky.

Krátce po příchodu Schwarzenbergů do Čech se na Hluboké, respektive v Podhradu, v roce 1665 usadil Giacomo Antonio de Maggi, syn stavitele Domenica. Běžně býval psán jako Jakub nebo Jakub Antonín de Maggi, případně Demaggi. Výčet stavebních prací, které během následujících čtyř desítek let projektoval a řídil na různých schwarzenberských panstvích, by byl velmi dlouhý. Svým stavitelským umem Maggi poznamenal knížecí zámky, kostely, fary, hospody, pivovary, dvory či mlýny. 1)

Z Hluboké není daleko do Českých Budějovic, a tak není divu, že služeb zručného schwarzenberského mistra častokrát využili měšťané královského města i budějovická obec. Ponejprv je tu doložen v roce 1674, když opravoval zchátralý dům Tilmana Hansena z Kapellenbergu, stojící na rohu náměstí a dnešní Piaristické ulice. 2) Asi jako pětadvacetiletý byl G. A. de Maggi roku 1675 osloven, aby vypracoval návrh a rozpočet na úpravu děkanského kostela sv. Mikuláše. Ten sice prošel úplnou barokní přestavbou v letech 1641–1650, ale Budějovičtí s ní nebyli spokojeni – nový chrám měl nevhodné proporce, dovnitř pronikalo málo světla a navíc se začal rozpadat nedávno dokončený hlavní štít. Maggi dodal městské radě velkorysé plány a dokonce dřevěný model, zhmotňující představu o podobě kostela, a spolu s tím ovšem předložil také velkorysý rozpočet na 3.509 zlatých. Navržená razantní úprava by se prakticky rovnala další přestavbě. Budějovičtí radní se nákladů zalekli, a tak z prací na chrámu sešlo. 3)


Plán na stavbu obecního domu na budějovickém náměstí (1701). Státní okresní archiv České Budějovice.

Ke svatému Mikuláši se hlubocký stavitel Maggi vrátil po jedenácti letech. Kostelní štít totiž vykazoval čím dál větší statické poruchy, a tak nezbývalo, než záležitost vyřešit: v letech 1686–1687 byl postaven štít nový, přičemž práce vedl G. A. de Maggi a dostal za to 50 zlatých. Budějovická obec pravděpodobně pověřila Maggiho také celkovou přestavbou městského, tzv. Velkého pivovaru v dnešní ulici Dr. Stejskala, která proběhla v letech 1676–1677. 4) Ještě roku 1701 vyhotovil G. A. de Maggi projekt na úplnou přestavbu obecního domu na severní straně náměstí. Jeho výkres se zachoval a jde o jeden z nejstarších dochovaných plánů v českobudějovickém městském archivu. 5) Dnes už si z Maggiho budějovických prací můžeme prohlédnout jen štít chrámu sv. Mikuláše, neboť obecní dům byl později zcela přestavěn a pivovar zbořen.

V poslední třetině 17. věku uskutečnil Maggi přestavbu více měšťanských domů v Českých Budějovicích, ale protože šlo o stavby soukromé, nelze je většinou konkrétně doložit. Víme jen, že pro zdejší měšťany vícekráte pracoval. 6) Zakázky mu snad mohl domlouvat bratr Francesco, jenž ve městě bydlel a v letech 1674–1678 měl dokonce vlastní dům na budějovickém rynku.

Na sklonku života Maggi tíhl stále více k Českým Budějovicím, ačkoli stále žil převážně na Hluboké. Ve své závěti z roku 1705 vyjádřil přání být pohřben v budějovickém klášteře dominikánů, a to ještě netušil, jak brzy se mu poslední vůle vyplní. Stavitel Giacomo Antonio de Maggi zemřel v červnu 1706, zhruba jako pětapadesátiletý, a jeho tělo spočinulo v dominikánském klášteře v Českých Budějovicích. 7) Jeho náhrobek, nikoli už na původním místě, si zde můžeme prohlédnout dosud. Na velkém ošlapaném kameni lze přečíst nápis: ANNO DM 1706 OBIIT I. A. D. MAGGI PRINCIPIS DE SCHWARZENBERG 40 AN ARCHITECTVS FRAVENBERG (tedy „Léta Páně 1706 zemřel J. A. de Maggi, knížete ze Schwarzenbergu po 40 let stavitel na Hluboké“). Je tady vytesán rovněž erb se stromem, vedle nějž se vlevo nachází lev, vpravo orel. 8)

Daniel Kovář
Státní okresní archiv České Budějovice

Poznámky

1) VLČEK, Pavel (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004, s. 389–391.
2) Státní okresní archiv České Budějovice, Archiv města České Budějovice (dále jen SOkA ČB, AM ČB), kniha č. 180, Kniha zápisů ze schůzí městské rady 1670–1676, fol. 162b.
3) Tamtéž, fol. 181.
4) SOkA ČB, AM ČB, kniha č. 181, Kniha zápisů ze schůzí městské rady 1676–1679, passim, zejm. fol. 223.
5) SOkA ČB, AM ČB, Tematická řada, Stavební policie (nezprac.).
6) SOkA ČB, AM ČB, kniha č. 185, Kniha zápisů ze schůzí městské rady 1685–1687, fol. 29b.
7) Státní oblastní archiv v Třeboni, Sbírka matrik Jihočeského kraje, Římskokatolická farnost České Budějovice, kniha 95, Rejstřík příjmů záduší kostela sv. Mikuláše za zvonění při pohřbech a za pohřební místa 1670–1715, fol. 211b.
8) CHVOJKA, Jiří: Staré náhrobky v Českých Budějovicích. Jihočeský sborník historický, roč. 48, 1979, s. 250–251.

[nahoru]

Content Copyright © 1990 - 2015 Historický spolek Schwarzenberg v Českých Budějovicích
Design and Code Copyright © 2000 - 2015

Sponzoruje EMGrafika s.r.o.