ČASOPIS HISTORICKÉHO SPOLKU SCHWARZENBERG
ÚVOD  |  ARCHIV  |  AUTOŘI  |  ČLÁNKY  |  KONTAKT  |  O NÁS  |  ODKAZY
...
.
[ zpět ]

Stanovy Historického spolku Schwarzenberg

Historický spolek Schwarzenberg je volným, nezávislým sdružením občanů, kteří se zajímají o jižní Čechy z hlediska jejich kulturního, hospodářského a sociálního vývoje a zejména pak o to, jakou roli v tomto procesu hráli jednotlivé osobnosti. Výsledkem by měl být nový etický přístup k této problematice.

Bohaté tradice, které v jižních Čechách existují, jsou zdrojem poznání minulosti, jsou však také inspirující pro naši současnost i pro vytváření nových hodnot v budoucnosti. Zaměření na osobnosti vyplývá z přesvědčení, že to jsou právě ony, kdo pobízeli lidstvo kupředu ke svobodě, sociální spravedlnosti, náboženské a rasové toleranci. I z příkladů nejvýstřednějších pošetilostí i egoismu vůdců lze čerpat poučení.

Vycházejíc z předpokladu, že přirozená potřeba ke sdružování těch, kteří mají podobné zájmy, by měla vytvořit společenství, kde by každý mohl rozvíjet své potřeby ku prospěchu celku. Zájmy v takovémto spolku budou samozřejmě rozličné, ve svém celku by však měly mít jednotící ideu jihočešství v rámci budoucí sjednocené Evropy.

Spolek bude sjednocovat všechny, bez ohledu na věk a tedy i ty, kteří jsou pamětníky historických úloh osobností v našich dějinách, ale i ty, kteří po dlouhá léta byli ovlivňováni zcela opačnými tendencemi výkladu dějin. Základem činnosti spolku by měla být široce pojatá demokracie a humanitní ideály. Prakticky by se měl spolek zaměřovat na úlohu osobností v rozvoji základních odvětví jižních Čech, na politické, kulturní i hospodářské vztahy jižních Čech v rámci středoevropské oblasti. V nejširším smyslu by tedy bylo možné hovořit o působení spolku na jakousi společensko-geografickou ekologii této oblasti.

Historický spolek Schwarzenberg by měl spolupracovat s ostatními spolky v jihočeské oblasti, které mají podobné cíle, jde zejména o Společnost A.Stiftera, Panevropskou unii, Společnost Rakousko-československou, Rotary,aj.

ČLENSTVO:
Členem spolku se může stát každý občan, který má zájem o problematiku jižních Čech, bez ohledu na státní příslušnost, politické názory i náboženské vyznání. Věková hranice není omezena. Členství může být řádné a čestné. Zvláštní skupinu řádných členů vytváří pamětníci a zaměstnanci rodu Schwarzenbergů. O čestném členství rozhoduje valné shromáždění. Členská základna je rozdělena do sekcí, jejichž počet a zaměření schvaluje valné shromáždění.

ZÁKLADNÍ SEKCE JSOU:
1) Historické postavení rodu Schwarzenbergů a ostatních osobností v jižních Čechách
2) Ekologie jižních Čech, zejména pak lesnictví, rybářství a industrializace jižních Čech
3) Publikační sekce a propagace spolku
4) Turistická problematika jižních Čech
5) Jižní Čechy a rozvoj průmyslu a vědy

PŘEDSTAVENSTVO SPOLKU:
Předseda spolku je volen na období dvou let valným shromážděním. Má svého zástupce a výkonný výbor, který je složen z představitelů základních sekcí, ze sekretáře, pokladníka a tříčlenné revizní skupiny, jeden člen výboru je pověřen registrací členů řádných i čestných. Čestným doživotním předsedou spolku je Kníže Karel Jan Schwarzenberg. Volba představenstva i výkonného výboru se provádí jednou za dva roky rovným a přímým hlasováním valného shromáždění, ke zvolení je zapotřebí 2/3 většina.

HLAVNÍ POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU:
Předseda:
Řídí spolková shromáždění i schůze výkonného výboru a svolává a určuje termín tohoto valného shromáždění.
Místopředseda(ové):
Řídí činnost spolku, pokud tak nemůže činit předseda.

Úkoly ostatních členů výkonného výboru jsou dané jejich postavením a příslušností k jednotlivé sekci spolku. Sekce se mohou scházet zvláště a vytvářet si vlastní program, který však musí být schválen valným shromážděním. Povinností řádných členů je zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem a přispívat podle svých zájmů k činnosti spolku, získávat další členy.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:
Jsou řádné a dobrovolné. Řádné příspěvky se platí do roka ve výši stanovené valným shromážděním, a to do rukou pokladníka. Dobrovolné příspěvky jsou doručovány téžk rukám pokladníka a na konto ve státní spořitelně. Pokladník spravuje všechny finanční prostředky, o jejichž stavu podává zprávu valnému shromáždění, po schválení revizní komisí. Z finančních prostředků jsou hrazeny akce spolku, poštovné, náklady hrazené s propagací, se získáváním příspěvků do spolkové publikace, mohou být hrazeny také nutné výdaje zvaných přednášejících a jejich honoráře.

ČINNOST SPOLKU:
Spolek vyvíjí svoji činnost v sekcích, které pracují samostatně a o své činnosti podávají zprávu valnému shromáždění 1x do roka. Spolek vydává informace pro členstvo i širší veřejnost ve formě „OBNOVENÁ TRADICE“. Obnovená Tradice bude zdarma pro členy spolku a za úhradu pro ostatní zájemce. Obnovená Tradice je periodická pravidelná publikace. Mimořádné publikace mohou být navrhovány členy spolku jako propagační a informační materiály. Spolek má svůj znak, který může být používán na spolkových dokumentech, razítku a spolkové vlajce. Místa schůzek valného shromáždění i schůzek výborů jsou určována předsedou a mohou být měněna.

ROZHODOVÁNÍ VE SPOLKU:
Žádné rozhodnutí, nebo návrh, který by spolek jakkoliv zavazoval, nemůže spolek projednat bez souhlasu představenstva, to musí závažná rozhodnutí projednat na valném shromáždění.

ZMĚNY STANOV:
Tyto stanovy mohou být změněny na valném shromáždění, rozhodne-li o změně dvoutřetinová většina přítomných. Shromáždění musí být usnášení schopné, tj. musí se ho zúčastnit nadpoloviční většina členů, či musí ke změnám zaslat alespoň písemné stanovisko. O změně musí být každý člen vyrozuměn 10 dnů předem.

[nahoru]

Content Copyright © 1990 - 2015 Historický spolek Schwarzenberg v Českých Budějovicích
Design and Code Copyright © 2000 - 2015

Sponzoruje EMGrafika s.r.o.