ČASOPIS HISTORICKÉHO SPOLKU SCHWARZENBERG
ÚVOD  |  ARCHIV  |  AUTOŘI  |  ČLÁNKY  |  KONTAKT  |  O NÁS  |  ODKAZY
...
.
[ zpět ]

STAVY VODY ŘEKY VLTAVY PŘED NARUŠENÍM LESŮ ŠUMAVY VICHŘICEMI A KŮROVCEM A PO NĚM 1859-1920

Minimální stavy vody Vltavy v Č. Budějovicích se po odlesnění snižovaly z -18,6 v letech 1859-1868 na -18,0; -24,25; -30,70; -46,33; -63,40; -65,80; -67,20 pod normálem (382,64).
Maximální stavy vody ve Vltavě v Č. Budějovicích se zvyšovaly po odlesnění v letech 1875-1920, oproti stavu 128,30 (1859-1968)).
Průměrné stavy vody Vltavy (České Budějovice) v roce se po odlesnění snižovaly z +15,20 v letech 1859-1868 na -30,90 cm (1910-1920).

Úvod a literární rešerše:

V současné době se pozornost vědců i veřejnosti orientuje na kolísání klimatu nebo jeho změny. Diskutuje se také přírodní stav krajiny, jejího využívání na vodu v krajině. Kromě nebezpečí povodní se uvažuje i o suchu, velikosti změn krajiny.

Jižní Čechy jsou díky rožmberskému a schwarzenberskému hospodaření považovány za pozoruhodné území. Změny v krajině byly prováděny poměrně citlivě, protože nechyběla zpětná vazba, byly případné problémy vyrovnávány. Důležité pro zachování krajiny byly velmi pozvolné změny krajiny. V 2. polovině 19. století došlo k velké změně narušení lesů vichřicemi a kůrovcem. Poškození lesů vichřicemi uvádí Zeithammer (1896, 1902) v letech 1868-1875 a kůrovcovou kalamitou v letech 1872-1876. Připomínáme, že L. M. Zeithammer patřil ve své době k velkým a uznávaným znalcům Šumavy, a předmluvy k jeho citovaným pracím o Šumavě napsali K. Klostermann (německy) a básník A. Hejduk (česky). Citovaná díla se neliší jen dobou vydání, ale také zpracováním problematiky. Co do faktů i období sledování jde o velmi cenné poznatky. Narušení lesů Šumavy vichřicemi a kůrovcovou kalamitou v letech 1868-1876 uvádí Pfeffer (1947) - 11 000 ha. Pozornost na snížení retenční schopnosti lesů, zamokřených, zavlažovaných luk a rašelinišť, zvýšení a snížení odtoků vody uváděl Šonka 1997, 2003, 2004.

Metodika:

V předložené práci jsou uvedeny průměrné údaje ročních maximálních, minimálních a průměrných stavů vody Vltavy v Českých Budějovicích pro období předcházející narušení lesů a po něm. Údaje 1859-1900 jsou čerpány ze sumářů (Weyde 1901). Údaje se vztahují k normálu 382,64 m n.m. adriatickým. Další léta (Weyde 1912, 1921) byla uváděna vzhledem k normálu novému 382,19 m. Tyto údaje byly přepočteny na původní normál. Průměrný, maximální, minimální hodnoty byly počítány pro období, která vykazovala nápadné změny (19. století) a údaje 1910-1920 jsou už uvedeny jako desetileté. Hodnoty jsou uváděny v cm (výsledky jsou podrobně zachyceny v tabulce na konci textu).

Průměrné maximální stavy:

Od let 1875-1884 vykazují průměry vyšší hodnoty, proti období 1859-1868. Lze však pozorovat, že vykazují postupné snižovaní. Maximální stavy z jednotlivých období jsou vyšší než maximum v letech 1859-1868 (205 cm) od období 1871-1874 (229 cm nad normál). Minimální hodnoty jsou od 1885-1890 do období 1911-1920 nižší než hodnota v letech 1859-1868.

Minimální stav vody:

Průměrné hodnoty let 1869-1870 a 1911-1920 vykazují postupné klesání hladiny. Nejhlubší poklesy průměrného minimálního stavu vody od průměru -29 klesají přes hodnoty -46, -56, -70, -85 na -103. Hodnoty nejblíže povrchu -8, -18, -21, -21 se vyskytují v obdobích 1859-1868, 1869-1870, 1871-1874 a 1875-1884, pak už se nikdy neopakují.

Min. stav vody Roky
-18 1859, 1861, 1862, 1864, 1869, 1870
-21 1866, 1868, 1871, 1873, 1880
-24 1863, 1865
-26 1872, 1875
-28 1881
-29 1874, 1877
-30 1878, 1884

Z výše uvedeného vyplývá, že se velmi mění variabilita údajů. Soubory v jednotlivých obdobích se minimálně vyskytují se stejnými hodnotami.

Průměrné stavy vody:

Pokles pod průměrem let 1859-1868 (+15,20 cm) od let 1869-1870. Průměrné údaje pod normálem jsou patrné až od průměru z let 1885-1890 (-6,33 cm) a postupně klesají až k průměru -45, 43 (1910-1920).

Diskuze:

Schwarzenberský úředník L. M. Zeithammer (1904), který popisoval zkušenosti své doby, považoval po povodních v letech 1876-1899 za potřebné inženýrské řešení Vltavy. Uvádíme, že v období bylo šestnáct povodňových let (od roku 1876 do roku 1920). Od roku 1784 do roku 1876 byly tři povodňové roky. Z toho roku 1876 se jednalo o průtrž mračen u Č. Krumlova a v roce 1855 se rozvodnila řeka Malše (Kovář 2002). V současné době si všímáme nejen zvyšování odtoků, ale také jejich snižování, a začíná se diskutovat o uplatnění obou těchto tendencí.

Nad velmi jednoznačnými změnami vodních stavů se v minulosti zřejmě nezamýšleli i kvůli změně výšky normálu. Pro současnou dobu se ukazuje jako velmi významný poznatek i to, že došlo k snižování minimálních hladin ve velmi dlouhém období. Menší pokles maximálních a minimálních odtoků po r. 1910 souvisí s tím, že se začaly uplatňovat nové lesy.

Závěrem lze říci, že po odlesnění Šumavy došlo ke změnám stavu vody ve Vltavě. Je však třeba říci, že léta, kdy probíhalo odlesnění a léta bezprostředně po něm jevila větší variabilitu. Významná změna hodnot je patrná v průměrných hodnotách od roku 1885 a návrat k normálu se neobjevil do roku 1920. Je třeba doporučit i další historické studium problematiky.

Na závěr dovolte citát: „Die Landsschaftsentwicklung sollte noch komplexer bekannt sein. Es bestehen umfangreiche Quellen in den „Anderungsprotokolen“ in Archiven der ehemaligen Schwarzenberger Herrschaftgütern.“ (Šonka 2003).
Citát v češtině: „Poznání vývoje krajiny musí být komplexní. Velmi bohaté prameny jsou v „protokolech změn“ v archivech bývalých schwarzenberských panství“. (Šonka 2003).

Tabulky:

Stavy vody ve Vltavě (1859-1920):
Water level (Vltava) (1859-1920):
Wasserstand in Vltava (Moldau) (1859-1920):

LétaAritmetickýprůměrMax.Min.Max.-min.
PeriodArithmeticmeanMax.Min.Max.-min.
JahrenA.mittelMax.Min.Max.-min.
Maximální stav vody, Max. level, Höchstwasserstandwerte(+N)
cmcmcmcm
1859-1868+128,30+205+69136
1869-1870+137,00+174+10074
1871-1874+123,75+229+63166
1875-1884+190,80+230+128102
1885-1890+187,00+347+42305
1891-1900+180,30+252+47205
1901-1910+144,40+215+39186
1911-1920+138,00+249+47202
Minimální stav vody, Minimallevel, Niedrichstenwasserstand(-N)
cmcm cm cm
1859-1868-18,60-24-816
1869-1870-18,00-18-180
1871-1874-24,25-29-218
1875-1884-30,70-46-2125
1885-1890-46,33-56-4016
1891-1900-63,40-70-5515
1901-1910-65,80-85-5431
1911-1920-67,20-103-6340
Průměrný roční stav vody, Mean, Jahresmittel(±N)
cmcm cmcm
1859-1868+15,20+34+529
1869-1870+14,50+16+133
1871-1874+1,25+8-311
1875-1884+6,70 +15015
1885-1890-6,33+10-2535
1891-1900-25,10-38-533
1901-1910-30,90-58-1444
1911-1920-45,43-59-2633

N=Normál 382,64 m./mořem (Adria) České Budějovice, Czech Republic

RESUME:

Klíčová slova: odlesnění, odtok vody
Odlesnění: vichřice 1868, 1869, 1870, 1875, kůrovec (Zeithammer 1902).
Minimální stavy Vltavy v Českých Budějovicích se po odlesnění snižovaly z -18,6 v letech 1859-1868 na -18,0; -24,25; -30,70; -46,33; -63,40; -65,80; -67,20 pod normálem (382,64).
Maximální stavy vody ve Vltavě (České Budějovice) se zvyšovaly po odlesnění v letech 1875-1920, oproti stavu 128,30 (1859-1868).
Průměrné stavy vody Vltavy (České Budějovice) v roce se po odlesnění snižovaly (z +15,20 v letech 1859-1868) na -30,90 cm (1910-1920).

Water level of Vltava river (maximal, minimal, mean) before disturbancy of forests of Bohemian Forest by storms and barkbeetle population in 1859-1920.
Keywords: deforestation, waterdraining
Deforestation: windstorm 1868, 1869, 1870, 1875, barkbeetle (Zeithammer 1902).
The minimal flow of Vltava river at České Budějovice decreased after deforestation from -18,6 (1859-1868) -18,0; -24,25; -30,70; -46,33; -63,40; -65,80; -67,20 under normal flow (382,64).
After deforestation the maximum water level of Vltava increased in České Budějovice in the years 1875-1920 comparing with the level of 128,30 (1859-1868).
Mean water flow of Vltava river at České Budějovice decreased after deforestation (from +15,20 in years 1859-1868) in years 1869-1920 under normal flow.

Höchstwasserstandwerte des Flusses Moldau vor der Verletzung der Wälder im Böhmerwald durch Stürme und den Borkenkäfer und danach (1859-1920).
Schlüsselwörter: Entwaldung, Wasserabfluss
Entwaldung: r Sturm 1868, 1869, 1875, r Borkenkafer (Zeithammer 1902).
Die Niederwasserwerte in Moldau haben sich nach der Entwaldung sinkt.
Die Höchstwasserstandwerte in Moldau haben sich nach der Entwaldung in 1875-1920 gegen über dem Wasserstand von 128,30 (1859-1868) erhölt.
Die Mittelwasserwerte nach der Entwaldung sinkt.

Literatura:

Kovář, D.: České Budějovice a velká voda, Veduta, Č. Budějovice, 2002, 55s.
Pfeffer, A.: Ochrana lesů in Frič, J., Šimon, K.: Malá encyklopedie lesnická, Čs. Matice lesnická, Písek 1947, 847 s.
Šonka, J.: Historie klimatu a vývoje krajiny ve vztahu k povodním v jižních Čechách, Konference Povodně a krajina 1997, Brno, Sborník posterů, Poster ICID-CIID 2/10, 2 s. (Geschichte von Landschaftsklima u.Landschftentwicklung in Südböhmen.
Šonka, J.: Historické povodně Šumavy a poškození lesů, Historical floods in Bohemian Forest area and disturbation of forest, Aktuality šumavského výzkumu II., Národní park a chráněná krajinná oblast Šumava, Srní 4.-7. x. 2004, s. 37-43.
Šonka, J.: Höchstwasserstandwerte des Flusses Moldau vor der Verletzung der Wälder im Böhmerwald durch Stürme und den Borkenkäfer u. danach im 19. Jahrhundert, Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in Č. Budějovice, Series for Crop Science 20, 2003 (2): s. 89-93.
(Minimal water level of Vltava river before disturbancy of forests of Bohemian Forest mountains by storms and barkbeetle population in 19. century and in next period.)
Šonka, J.: Minimální stavy vody řeky Vltavy před narušením lesů Šumavy vichřicemi a kůrovcem a po něm v 19.století, Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in Č. Budějovice, Series for Crop Science 21, 2004 (3): s. 347-348.
Weyde, F.: Die Witterung -und Wasserstand-Verhältnisse in Budweis, I.E.Hansen Budweis 1901, 47 s.
Weyde, F.: Die Witterung–und Wasserstand-Verhältnisse in Budweis, Budweis 1912, 24 s.
Weyde, F.: Die Witterung–und Wasserstand-Verhältnisse in Budweis, Dritter Teil Budweis 1912, Rukopis Státní okresní archiv Č. Budějovice, s.14, Sbírka Meteorologie D11, karton 43.
Zeithammer, L.M.: Č. Budějovice a okolí, Nákl.vlastním, Č. Budějovice, 1904, 274 s.
Zeithammer, L.M.: Land und Leute des Böhmerwaldes, In Selbstverlag, Winterberg 1896, 167 s.
Zeithammer, L.M.: Šumava, kraj a lid, Nákl. vlastním, Č. Budějovice 1902, 302 s.

Jan Šonka
[nahoru]

Content Copyright © 1990 - 2015 Historický spolek Schwarzenberg v Českých Budějovicích
Design and Code Copyright © 2000 - 2015

Sponzoruje EMGrafika s.r.o.