ČASOPIS HISTORICKÉHO SPOLKU SCHWARZENBERG
ÚVOD  |  ARCHIV  |  AUTOŘI  |  ČLÁNKY  |  KONTAKT  |  O NÁS  |  ODKAZY
...
.
[ zpět ]

HROBKA SCHWARZENBERSKÝCH KNÍŽECÍCH
SRDCÍ V ČESKOKRUMLOVSKÉM KOSTELE SV. VÍTA

Nadzemní hrobka, do které byla ukládána srdce českokrumlovských vévodů z rodu Schwarzenberků a jejich manželek, byla v českokrumlovském kostele sv. Víta zřízena před více než 250 lety. Tak jako všechny historické události, činy a památky mají své příčiny, důvody a souvislosti, tak také tato hrobka vznikla jako průsečík několika dějinných skutečností.

V první řadě to bylo získání českokrumlovského panství Schwarzenberky v roce 1719. Tenkrát byl schwarzenberský majetek v Čechách rozmnožen o eggenberské dědictví, k němuž vedle Českého Krumlova náležela také jiná panství, například Vimperk, Orlík, Chýnov. Poslední v Čechách sídlící Eggenberg, Jan Kristián, jehož manželkou byla Marie Arnoštka rozená ze Schwarzenberku, odkázal ve své závěti veškerý nemovitý majetek v Čechách svému synovci Adamu Františkovi ze Schwarzenberku. Jan Kristián z Eggenberku zemřel v roce 1710. Marie Arnoštka, která poslední vůli svého manžela plně akceptovala, v roce 1719. Tímto způsobem dosedl v roce 1719 na českokrumlovský vévodský stolec Adam František ze Schwarzenberku. Tento muž byl reprezentantem již třetí v Čecháchsídlící generace Schwarzenberků.

Jenom pro osvěžení paměti připomínám, že jeho děd, Jan Adolf Schwarzenberg, získal v roce 1660 panství Třeboň, v roce 1661 koupil panství Hlubokou a o něco později další statky, které posléze převzal a rozmnožil Ferdinand Schwarzenberg, otec Adama Františka.

Druhou historickou událostí, která se vznikem sledované hrobky úzce souvisí, bylo vybudování barokní kaple sv. Jana Nepomuckého při českokrumlovském kostele sv. Víta. Barokní kapli postavili v letech 1725 - 1726 na přání a náklady Adama Františka ze Schwarzenberku. Zřízením této kaple chtěl Adam František spolu se svou manželkou Eleonorou Amálií rozenou Lobkovicovou vyjádřit dík za narození syna Josefa Adama. Je známo, že Adam František a Eleonora Amálie prošli před rokem 1721 dlouhou a těžkou manželskou krizí a teprve náhodné setkání u hrobu sv. Jana Nepomuckého v pražském kostele sv. Víta je opět sblížilo. Radostným a vytouženým výsledkem jejich obnoveného manželského soužití byl syn Josef Adam, narozený v roce 1722.

Nešťastná střela z pušky císaře Karla VI. na honu v Brandýse nad Labem přervala v roce 1732 život Adama Františka ze Schwarzenberku. Jeho tělo spočinulo ve schwarzenberské hrobce pod kostelem sv. Augustina ve Vídni, vnitřnosti a zvlášť oddělené srdce byly uloženy v kostele sv. Jiljí v Třeboni.

Když se v roce 1741 chystala opustit tento svět vdova po Adamu Františkovi Eleonora Amálie, vyslovila ve své závěti přání, aby byla pohřbena v kapli sv. Jana Nepomuckého v českokrumlovském kostele sv. Víta. Určila také text nápisu na svůj náhrobní kámen, který měl znít: Hier liegt die arme Sünderin Eleonora. Bittet für sie (Zde leží ubohá hříšnice Eleonora. Proste za ní). Dále si přála, aby její srdce uložili vedle srdce jejího manžela.

Josef Adam ze Schwarzenberku splnil přání své matky do všech detailů. Její tělo spočinulo v nově vybudované podzemní hrobce v určené kapli. Hrobku zakryli žulovým náhrobním kamenem, zhotoveným kameníkem Matyášem Planskerem, který vytesal nápis přesně podle kněžnina přání. Jenom k němu připojil text: Obiit die 5. may A. 1741 (Zemřela dne 5. května roku 1741). Vše bylo dokončeno v roce 1742.

Úctu a lásku ke svým zesnulým rodičům vyjádřil Josef Adam zřízením zvláštní nadzemní hrobky v levé boční zdi kaple sv. Jana Nepomuckého, do níž dal posléze uložit jejich srdce. Původní projekt vznikl v roce 1744 a předpokládal bohatou, vpravdě barokní výzdobu po celé levé boční zdi kaple. Ve zdi vyhloubený otvor pro schránky se srdci měla krýt deska s tímto textem: Josephus princeps de Schwarzenberg etc., Crumlovii dux ex filiali pietate quiescentibus hic serenissimorum progenitorum suorum huius capellae fundatorum Adami ac Eleonore cordibus poni fecit anno 1744 (Josef kníže ze Schwarzenberku atd., vévoda krumlovský dal zřídit roku 1744 ze synovské úcty pro zde odpočívající srdce svých nejjasnějších rodičů a zakladatelů této kaple Adama a Eleonory).

V roce 1745 vysekal kameník Matyáš Plansker do levé boční zdi kaple sv. Jana Nepomuckého výklenek. Zedníci výklenek a jeho okraje obezdili a upravili. Do takto vzniklé nadzemní malé hrobky byly uloženy schránky se srdci Adama Františka a Eleonory Amálie. Hrobku poté zakryla a dodnes kryje deska z černého mramoru, na níž je vytesán text: CORDA HIC CONDITA ADAMI ET ELEONORAE CONJ. PRINCIPUM DE SCHWARZENBERG CRUMLOVI DUCUM. JOSEPHUS PARANTIBUS OPTIMIS PIETATIS FILIALIS MP A. MDCCXLV (Zde jsou uložena srdce Adama a jeho manželky Eleonory, knížat ze Schwarzenberku a vévodů krumlovských. Josef nechal zhotovit v roce 1745 ze synovské lásky nejlepším rodičům). Nad deskou jsou erby schwarzenberský a lobkovický. Výtvarně je vše pojato ve formě oltáře.

Původně zřejmě ani sám Josef Adam nepředpokládal, že by do této "srdeční hrobky" měla být ukládána další srdce krumlovských vévodů. Ale stalo se tak. Když Josef Adam ze Schwarzenberku v roce 1782 zemřel, přiložili jeho srdce k srdcím rodičů. Srdce jeho manželky Marie Terezie rozené z Liechtensteina, která zemřela v roce 1753, tam ještě nespočinulo. Po té následovala srdce Jana Nepomuka († 1789), jeho manželky rozené ÖttingenWallersteinové († 1797), Pavlíny rozené Arenberkové († 1810), jejího manžela Josefa († 1833).

V roce 1834 nakreslil schwarzenberský knížecí inženýr Josef Langweil několik akvarelů, zachycujících pohled na uzavřenou nadzemní "srdeční hrobku", pohled do otevřené "srdeční hrobky" a nákresy jednotlivých v ní uložených schránek, možno říci uren se srdci. Všechny tyto kresby byly spojeny a svázány do velké tenké knihy, dnes uložené ve Sbírce alb na pobočce Státního oblastního archivu v Č. Krumlově.

Zdá se, že schránka se srdcem Josefa Schwarzenberka, zemřelého v roce 1833, byla poslední ve výklenku uloženou urnou, poněvadž z Langweilova nákresu otevřené "srdeční hrobky" vysvítá, že tam pro další schránky nebylo místo. Výklenek byl totiž původně určen pro dvě schránky a nakonec jich tam uložili sedm.

Urny mají různé tvary. Ty nejstarší, Adama Františka a Eleonory Amálie, mají tvary kotlíků s poklicemi. Urna se srdcem Josefa Adama má pohárový tvar a jí podobná je urna Jana Nepomuka. Urna se srdcem Marie Eleonory, Janovy manželky, se podobá soudku. Urna se srdcem Pavlíny má tvar srdce a urna jejího manžela Josefa vypadá jako nízký pohár.

Podle Langweilovy kresby z roku 1834 ležela v pozadí výklenku na zeleném sametovém polštáři lebka s knížecí korunkou. Nalevo od ní stála schránka Jana Nepomuka, napravo schránka jeho manželky Marie Eleonory. Před touto skupinkou stály zleva schránky Adama Františka, Eleonory Amálie, Josefa Adama, Pavlíny a Josefa.

Anna Kubíková

[nahoru]

Content Copyright © 1990 - 2015 Historický spolek Schwarzenberg v Českých Budějovicích
Design and Code Copyright © 2000 - 2015

Sponzoruje EMGrafika s.r.o.